Jonas

Van Hove

Welkom op mijn portfoliosite Welcome to my portfolio site Bienvenue sur mon site portfolio

Wie ben ikWho am IQui suis-je?

Ik ben Jonas, aangenaam! Geboren op 5 januari 2000 en momenteel student aan de KU Leuven in de master toegepaste informatica. Mijn interesseveld is redelijk breed, maar technologie en muziek zijn toch enkele uitschieters. Creatief zijn met computers sluit dus mooi aan. I'm Jonas, nice to meet you! Born on January 5, 2000 and currently a student at KU Leuven in Applied Computer Science. My field of interest is fairly broad, but technology and music are some of the highlights. So being creative with computers fits in nicely. Je suis Jonas, enchanté! Né le 5 janvier 2000 et actuellement étudiant chez KU Leuven en informatique appliquée. Mon domaine d'intérêt est assez large, mais la technologie et la musique sont quelques-uns des points forts. Donc être créatif avec les ordinateurs s’intègre parfaitement.

Tijdlijn Timeline Chronologie

4 Jaar Years Ans 2012
Latijn - Wiskunde Latin - Mathematics Latin - Mathématiques

De eerste twee jaartjes heb ik doorgebracht op kOsh Campus Burchtstraat te Herentals, later vervolgde ik mijn middelbaar aan kOsh Campus Collegestraat. The first two years I spent at kOsh Campus Burchtstraat in Herentals, later I continued my secondary education at kOsh Campus Collegestraat. Les deux premières années que j'ai passées au kOsh Campus Burchtstraat à Herentals, j'ai ensuite poursuivi mes études secondaires au kOsh Campus Collegestraat.

2 Jaar Years Ans 2016
Wiskunde - Wetenschappen Mathematics - Sciences Mathématiques - Sciences

In de derde graad heb ik me meer toegelegd op wetenschap. Het Latijn heb ik niet helemaal achter mij gelaten. De schoonheid van deze taal bleef en blijft me nog steeds boeien. Het is nu tijd voor later; de basis wiskunde en wetenschappen moet ik nu verder uitbreiden, opdat ik succesvol mijn verdere studies kan finaliseren. In the third grade I focused more on science. I have not completely left Latin behind me. The beauty of this language never ceased and continues to fascinate me. It is now time for later; I now have to expand the basic mathematics and sciences, so that I can successfully finalize my further studies. En troisième année, je me suis davantage concentré sur la science. Je n'ai pas complètement abandonné le latin. La beauté de cette langue n'a jamais cessé et continue de me fasciner. Il est maintenant temps pour plus tard; Je dois maintenant développer les mathématiques et les sciences de base, afin de pouvoir finaliser avec succès mes études ultérieures.

The Chalkheads VZW

Sinds 2016 bezig aan een eigen muzikaal project:Working on his own musical project since 2016:Travaillant sur son propre projet musical depuis 2016: The Chalkheads. Dit project heeft me gevormd tot wie ik nu ben, het is een duidelijke mijlpaal in m'n leven.This project has shaped me into who I am today, it is a clear milestone in my life.Ce projet m'a façonné en ce que je suis aujourd'hui, c'est un jalon clair dans ma vie.

1 Jaar Year An 2018
KU Leuven - Industriële Wetenschappen Industrial Sciences Sciences Industrielles

Na het secundair continueerde ik mijn wetenschappelijke studie aan KU Leuven, campus Geel. Mijn interesse voor technologie was hier de grote drijfveer. Deze studie bleek later niet helemaal mijn ding: algemeen, theoretisch... Ik wist echter waar mijn passie lag; informatica. After secondary school I continued my scientific studies at KU Leuven, campus Geel. My interest in technology was the main motivation here. This study later turned out not to be my thing: general, theoretical ... However, I knew where my passion lay; Informatics. Après le lycée, j'ai poursuivi mes études scientifiques à la KU Leuven, campus Geel. Mon intérêt pour la technologie était la principale motivation ici. Cette étude s'est avérée ne pas être mon truc: générale, théorique ... Cependant, je savais où était ma passion; Informatique.

3 Jaar Years Ans 2019
Thomas More - Toegepaste Informatica Thomas More - Applied Informatics Thomas More - Informatique Appliquée

Met volle goesting dan terug begonnen; dezelfde campus, andere richting. Het eerste jaar heb ik succesvol afgerond. In het tweede jaar ben ik gestart in de nieuwe keuzerichting Digital Innovation. Deze richting focust zich vooral op projectmatig werken. Zo leerde ik bij elk project de klant zijn idee om te zetten tot een echte toepassing. Then started back with full enthusiasm; same campus, different direction. I successfully completed the first year. In the second year I started in the new choice of Digital Innovation. This direction mainly focuses on project-based work. In each project I learned how to convert the customer's idea into a real application. Alors a commencé en arrière avec plein d'enthousiasme ; même campus, direction différente. J'ai réussi la première année. En deuxième année j'ai débuté dans le nouveau choix de l'Innovation Digitale. Cette direction se concentre principalement sur le travail par projet. Dans chaque projet, j'ai appris à convertir l'idée du client en une application réelle.

The Chalkheads - Unknowned

Eerste EP uitgebracht op CD, download en streaming. First EP released on CD, download and streaming. Premier EP sorti sur CD, téléchargement et streaming.

2022 ...
KU Leuven - Master Toegepaste Informatica Master Applied Computer Science Master en Informatique Appliquée
Het vervolg... The sequel... La suite...

Met een goeie basis aan analyse, samenwerkingen, communicatie, ervaring en kennis kan ik nu beginnen aan mijn volgende avontuur. With a good foundation of analysis, collaborations, communication, experience and knowledge, I can now start my next adventure. Avec une bonne base d'analyse, de collaborations, de communication, d'expérience et de connaissances, je peux maintenant commencer ma prochaine aventure. Non scholae sed vitae discimus...

ipad met site

StageInternshipStage 2021-2022

Monitoring & automation @iO

iO logo color blue

Ik ben terechtgekomen bij één van de grootste marketingbedrijven van België: Intracto. Vandaag de dag mogen we spreken over iO, gezien de Intracto Group van naam is veranderd. Mijn taak binnen het bedrijf is een monitoring systeem opzetten en workflows automatiseren op een gebruiksvriendelijke manier. I ended up at one of the largest marketing companies in Belgium: Intracto. Today we can talk about iO, as the Intracto Group has changed its name. My job within the company is to set up a monitoring system and automate workflows in a user-friendly way. Je me suis retrouvé dans l'une des plus grandes sociétés de marketing de Belgique : Intracto. Aujourd'hui on peut parler d'iO puisque le groupe Intracto a changé de nom. Mon travail au sein de l'entreprise consiste à mettre en place un système de surveillance et à automatiser les flux de travail de manière conviviale.

Stage lopen bij een bedrijf dat meedraait met de grote spelers in de marketingwereld voelt aan als een privilege. iO heeft bakken kennis in huis, zowel theoretisch als praktisch. Ik ging aan de slag als “Digital Marketeer” en kreeg de juiste begeleiding op maat. 13 weken lang mocht ik deel uitmaken van het Data & Insights team. Ik liep stage van 28/02/2022 t.e.m. 27/05/2022. Het waren 3 maanden die enorm snel voorbij zijn gegaan. Doing an internship at a company that works alongside the major players in the marketing world feels like a privilege. iO has a wealth of knowledge, both theoretical and practical. I started working as a “Digital Marketeer” and received the right tailor-made guidance. For 13 weeks I was allowed to be part of the Data & Insights team. I did an internship from 28/02/2022 until 27/05/2022. It was 3 months that passed very quickly. Faire un stage dans une entreprise qui côtoie les grands acteurs du monde du marketing est un privilège. iO possède une mine de connaissances, à la fois théoriques et pratiques. J'ai commencé à travailler en tant que "Digital Marketeer" et j'ai reçu les bons conseils sur mesure. Pendant 13 semaines, j'ai été autorisé à faire partie de l'équipe Data & Insights. J'ai effectué un stage du 28/02/2022 jusqu'au 27/05/2022. C'était 3 mois qui sont passés très vite.

Dankzij de studie toegepaste informatica, aan de Thomas More hogeschool in Geel, ben ik helemaal klaargestoomd voor deze opdracht. Het is niet zo dat de informatie me op de schoolbanken één op één is aangeleerd. Wel kreeg ik de tools aangereikt die me in de professionele wereld een eind vooruit helpen. Zelf ben ik enorm geboeid door data, het (legaal) verzamelen ervan en het verwerken en visualiseren. Gelukkig kan ik bij iO naar hartelust bezig zijn met data. Wetende dat data de toekomst is en waarschijnlijk ook dagelijkse kost is/wordt voor ons allemaal, heb ik me voorgenomen meer kennis te vergaren. Thanks to the study applied computer science at the Thomas More University of Applied Sciences in Geel, I am completely prepared for this assignment. It's not that the information was taught to me one-on-one in school. However, I was given the tools that help me move forward in the professional world. I myself am extremely fascinated by data, its (legal) collection, processing and visualisation. Fortunately, at iO I can work with data to my heart's content. Knowing that data is the future and will probably become a daily occurrence for all of us, I decided to gain more knowledge. Grâce à l'étude d'informatique appliquée à l'Université des Sciences Appliquées Thomas More à Geel, je suis parfaitement préparé pour cette mission. Ce n'est pas que l'information m'a été enseignée individuellement à l'école. Cependant, on m'a donné les outils qui m'aident à avancer dans le monde professionnel. Je suis moi-même extrêmement fasciné par les données, leur collecte (juridique), leur traitement et leur visualisation. Heureusement, chez iO, je peux travailler avec des données à ma guise. Sachant que les données sont l'avenir et deviendront probablement un événement quotidien pour nous tous, j'ai décidé d'acquérir plus de connaissances.

De stageopdracht kunnen we onderverdelen in twee grote blokken: monitoring en automatisatie. Hiervoor waren we met 2 stagiairs (Lucas Celen en ikzelf). We hebben samen besloten de handen in elkaar te slaan en elk onderdeel grondig af te werken. Ik ben vooral bezig geweest met: analyse, webdesign, JS, Python, Selenium, optimaliseren, testen en het uitwerken van een geautomatiseerd loggingsysteem. Naast deze opdracht hadden we ook nog klantenwerk dat steeds geëvalueerd werd. We can divide the internship assignment into two large blocks: monitoring and automation. For this we were 2 interns (Lucas Celen and myself). Together we decided to join forces and thoroughly finish each part. I have mainly been involved in: analysis, web design, JS, Python, Selenium, optimizing, testing and developing an automated logging system. In addition to this assignment, we also had customer work that was continuously evaluated. Nous pouvons diviser la mission de stage en deux grands blocs : suivi et automatisation. Pour cela nous étions 2 stagiaires (Lucas Celen et moi-même). Ensemble, nous avons décidé d'unir nos forces et de terminer minutieusement chaque partie. J'ai principalement été impliqué dans : l'analyse, la conception Web, JS, Python, Selenium, l'optimisation, le test et le développement d'un système de journalisation automatisé. En plus de cette mission, nous avions également un travail client qui était évalué en permanence.

iO logo color purple
Plan van aanpak: Plan van aanpak-iO
Samenvatting: Samenvatting-JVH
Project iOmonitoring: Project iOmonitoring
Project iOtomation: Project iOtomation
Reflectie: Reflectie-JVH
iOmonitoring foto
foto selenium en python

ProjectenProjectsProjets

Mijn websites My websites Mes sites Web

Brengt de schoolkennis naar de praktijk Brings the school knowledge into practice Met en pratique les connaissances scolaires


Camp2Camp project

Digital Innovation

Ervaring verwerf je niet op de schoolbanken...You don't acquire experience in school ...Vous n'acquérez pas d'expérience à l'école ...

In het tweede jaar heb ik met volle overtuiging gekozen voor DI. Ik ben blij dat ik deze keuze gemaakt heb. Het sluit beter aan bij mijn persoonlijkheid én geeft ze ook vorm. Ik stel je met trots voor, de projecten die ik koos in 2020-2022!In the second year I chose DI with full conviction. I am glad I made this choice. It better suits my personality and also shapes it. I am proud to present to you the projects I chose in 2020-2022!La deuxième année, j'ai choisi DI avec une pleine conviction. Je suis content d'avoir fait ce choix. Cela convient mieux à ma personnalité et la façonne également. Je suis fier de vous présenter les projets que j'ai choisis en 2020-2022!


Camp2Camp

Het allereerste project van het schooljaar 2020-2021 was de website van Camp2Camp! Een overzichtelijke promowebsite met verhuur van kampeermateriaal en boeken van een camping.The very first project of the 2020-2021 school year was the Camp2Camp website! A well-arranged promotional website with camping equipment rental and camping booking.Le tout premier projet de l'année scolaire 2020-2021 était le site Camp2Camp! Un site Web promotionnel bien organisé avec location de matériel de camping et réservation de camping.

VanRoey.be Robot

Robot die visitekaartjes kan lezen en mailenRobot that can read and email business cardsRobot qui peut lire et envoyer des cartes de visite par courrier électronique


VanRoey.be zocht enkele toffe studenten voor hun visitekaartjes robot. Deze robot moet in hun "Experience Center" komen. De bezoeker geeft zijn visitekaartje aan de robot en de robot verstuurt een mail naar de bezoeker.VanRoey.be was looking for some cool students for their business card robot. This robot has to come into their "Experience Center". The visitor gives his business card to the robot and the robot sends an email to the visitor.VanRoey.be recherchait des étudiants sympas pour leur robot de carte de visite. Ce robot doit entrer dans leur "Experience Center". Le visiteur donne sa carte de visite au robot et le robot envoie un email au visiteur.

VanRoey.be project
ITF website project

IT Factory Website

Alle info over onze IT Factory op één plaats!All info about our IT Factory in one place!Toutes les informations sur notre IT Factory en un seul endroit!


Een speld in een hooiberg, aldus de informatie die de geïnteresseerde studiekiezer wil bemachtigen over onze opleiding. Het mag dan misschien niet zó erg zijn, maar een centraal punt was er nog niet. Wij, de mannen van DI, hebben dat even rechtgezet.A needle in a haystack, according to the information that the interested prospective student wants to obtain about our study program. It may not be that bad, but there was not yet a central point. We, the DI men, have just put that right.Une aiguille dans une botte de foin, selon les informations que le futur étudiant intéressé souhaite obtenir sur notre programme d'études. Ce n'est peut-être pas si grave, mais il n'y avait pas encore de point central. Nous, les hommes de DI, nous venons de corriger cela.

Als kers op de taart hebben we een zelfgemaakt CMS toegevoegd. De admin kan nu ook getuigenissen en projecten beheren!As icing on the cake, we have added a homemade CMS. The admin can now also manage testimonials and projects!Cerise sur le gâteau, nous avons ajouté un CMS maison. L'administrateur peut désormais également gérer les témoignages et les projets !

LEF-Lab NIRAS

Informatieoverdracht bij jongeren (18+) over radioactief afvalInformation transfer among young people (18+) about radioactive wasteTransfert d'informations entre jeunes (18+) sur les déchets radioactifs


Radioactief afval en de berging ervan is voor veel jongeren een ver-van-het-bed-show. Wij kregen als team de opdracht om jongeren (+18) te betrekken en mee te nemen in het verhaal, zodat de informatie die we nu hebben niet verloren gaat bij de toekomstige generaties. Onze uitwerking is een concept van een digitale escaperoom, interactieve video's.Radioactive waste and its disposal are unknown territory for many young people. As a team, we were tasked with involving young people (+18) in the story, so that the information we have now is not lost with future generations. Our elaboration is a concept of a digital escape room, interactive videos.Les déchets radioactifs et leur élimination sont un territoire inconnu pour de nombreux jeunes. En équipe, nous avons été chargés d'impliquer les jeunes (+18 ans) dans l'histoire, afin que les informations dont nous disposons maintenant ne soient pas perdues pour les générations futures. Notre élaboration est un concept d'escape room numérique, vidéos interactives.

NIRAS project
Cosmident stock scanner project

Cosmident

Stockbeheer met barcode scannerStock management with barcode scannerGestion des stocks avec lecteur de codes-barres


De tandartsenpraktijk Cosmident uit Lier had een tijdje geleden nog stockbeheer via excel. Wij hebben voor hun een modern stockbeheersysteem gemaakt in .NET 5. Zo kunnen ze gebruiksvriendelijk een barcode scannen en het product aanpassen.A while ago, the dental practice Cosmident from Lier still had stock management via Excel. We have made a modern stock management system for them in .NET 5. This way they can scan a barcode in a user-friendly way and adjust the product.Il y a quelque temps, le cabinet dentaire Cosmident de Lier avait encore la gestion des stocks via Excel. Nous avons créé pour eux un système de gestion des stocks moderne dans .NET 5. De cette façon, ils peuvent scanner un code-barres de manière conviviale et ajuster le produit.

Too-Gather

AfvalsorteringsmachineWaste sorting machineMachine de tri des déchets


Afval verwerken en beheren blijft een uitdaging voor de toekomst. Daarom maken we er studenten graag van bewust en doen we dit a.d.h.v. een machine. Onze machine bestaat uit een mechanisch deel sorteringsmachine en een mechanisch deel vleugelpiano. De piano hebben we namelijk gered van de afvalberg...Processing and managing waste remains a challenge for the future. That is why we like to make students aware of it and we do this on the basis of a machine. Our machine consists of a mechanical part sorting machine and a mechanical part grand piano. We saved the piano from the garbage mountain...Le traitement et la gestion des déchets restent un défi pour l'avenir. C'est pourquoi nous aimons sensibiliser les étudiants et nous le faisons sur la base de une machine. Notre machine se compose d'une machine de tri de pièces mécaniques et d'un piano à queue de pièces mécaniques. Nous avons sauvé le piano de la montagne d'ordures...

Too-Gather project

The Chalkheads

Je had deze misschien zien aankomen... Dit bewijsstuk is eigenlijk mijn grootste troef! Maar wat komt hier allemaal bij kijken?You might have seen this one coming ... This piece of evidence is actually my greatest asset! But what is involved here?Vous avez peut-être vu celui-ci venir ... Cette preuve est en fait mon plus grand atout! Mais de quoi s'agit-il ici?

the chalkheads foto
foto van jonas met gitaar

ICE Honours


In het laatste jaar aan Thomas More Geel besloot ik deel uit te maken van ICE Honours. De drijvende kracht achter dit programma is ICE Cube. ICE staat voor: Innovation, Creativity and Entrepreneurship. Laat dat nu net de waarden zijn die ik wil meedragen tijdens dit avontuur en mijn verdere leven! In my last year at Thomas More Geel I decided to be part of ICE Honors. The driving force behind this program is ICE Cube. ICE stands for: Innovation, Creativity and Entrepreneurship. These are precisely the values that I want to carry with me during this adventure and my future life! Au cours de ma dernière année à Thomas More Geel, j'ai décidé de faire partie du programme ICE Honors. Le moteur de ce programme est ICE Cube. ICE signifie : Innovation, Créativité et Entrepreneuriat. Ce sont justement les valeurs que je souhaite porter avec moi durant cette aventure et ma vie future !

ICE Honours
by ICE Cube

Mijn incompetentie My incompetence Mon incompétence

Ik ben van nature een doelgerichte werker en soms zeer perfectionistisch. Dit zorgt ervoor dat ik soms te lang stilsta bij banale dingen, maar steeds wel streef naar het allerbeste. I am by nature a goal-oriented worker and sometimes very perfectionist. This means that I sometimes dwell too long on banal things, but I always strive for the very best. Je suis par nature un travailleur orienté vers les objectifs et parfois très perfectionniste. Cela signifie que je m'attarde parfois trop longtemps sur des choses banales, mais je recherche toujours le meilleur.

Contact

Personalia


Jonas Van Hove

Herenthout, BELGIUM

Bachelor Applied Computer Science [Thomas More]